Гаранции на продуктите

Гаранционният срок на всеки от предлаганите в CrystalWaterBg.com продукти е 2 години с изключение на филтриращите елементи. При доставка на всеки продукт, за който това е приложимо, ще получите гаранционна карта.
Гаранционното обслужване на продуктите се извършва в сервиза на Crystal Water bg или в оторизиран от нас партньорски сервиз.
В случай на възникнал проблем със закупен от Вас продукт, незабавно се свържете с нас по някой от посочените в секцията за контакти начини.

Общи гаранционни условия

1. Гаранционният срок на изделието започва от датата на закупуването му.

2. Какво покрива гаранцията?

Гаранцията покрива неправилното функциониране на изделието в следствие на фабрични дефекти или повреда в материала. През гаранционният срок всички разходи за отстраняване на повредата (в това число труд и транспорт) ще бъдат за сметка на продавача, освен в случаите, когато достъпа до изделието не е свързано с допълнителни разходи. Подменените части стават собственост на продавача. Ако по време на гаранционния срок се извършва сервизно обслужване, периодът на валидност на гаранцията на изделието или на поставените нови части не се удължава.
Дефектирали компоненти ще бъдат подменени безплатно, освен в случаите, описани по-долу.

3.Какво не покрива гаранцията?

· Нормалното износване;
· Умишлена повреда или повреда, причинена поради небрежност;
· Повреда, причинена поради неспазването на инструкцията за експлоатация;
· Неправилна инсталация, неправилно свързване към електрическата или водопроводната мрежа;
· Повреди и щети, породени  от експлоатация при входно налягане по-голямо от работното налягане, посочено в инструкциите;
· Повреди, причинени от химична или електро химична реакция, ръжда, корозия, включително при нива на входящата вода над допустимите за съответното изделие;
· Повреди, причинени от необичани условия на околната среда;
·На гаранция не подлежат консумативите (всички отделящи се от основния корпус на уреда части, например  вани, кабели, филтри, филтърни глави, пластмасови тръби  и др.), всички стъклени, гумени и други бързо износващи се възли, които подлежат на ускорена амортизация.
· Посещението на сервизен екип без открита повреда;
· При извършени ремонти, които не са извършени от определените от нас сервизни партньори или са използвани неоригинални резервни части и консумативи;
· Повреди, причинени от транспорт. Ако клиента сам транспортира закупените стоки, продавача не носи отговорност за никакви повреди, които могат да настъпят по време на транспортиране.В случаите, когато транспортирането е извършено от продавача, евентуалните повреди, възникнали по време на доставката, се покриват от продавача
· При опит за ремонт от неупълномощени за целта лица;
· При констатирано несъответствие между данните в документите и артикула, или когато стикера със серийния номер на продукта е била отстранена или повредена (не се чете).
· При повреди следствие на природни бедствия, токови удари, нестандартни захранващи напрежения, повреди причинени от механични увреждания по корпусите на уредите или на отделни техни възли и дефекти от неспазване на препоръките за транспорт.
· При повреди, дължащи се на замърсяване от прах, мазнини, не навреме сменени филтри, насекоми и други външни въздействия, механични увреждания на свързващите системи (кабели, захранващи блокове, приставки, консумативи);
·Уредите придружени с това заявление са за домашна употреба и са непригодни за използване с комерсиална цел.
·При не спазване предписанията в инструкцията на производителя. ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ ВНИМАТЕЛНО С ИНСТРУКЦИЯТА ЗА УПОТРЕБА! При несъответствие капацитета на съоръжението с условията на експлоатация.
·При липса на документ за закупуване правото Ви на рекламация няма да бъде признато. Заявлението за гаранция е уникален документ и не подлежи на преиздаване.
4. Посещението на специалист по заявка на клиента и липса на дефект или поради установено неспазване на гаранционните условия се заплаща от клиента.За всички уреди обслужването се извършва в сервиза, а не в дома на клиента.
5. Максималния срок за ремонт е 30 (тридесет) работни дни.
6. Няма законово предписание за максимален брой ремонти, които да налагат замяна на уреда.
Приятно пазаруване от екипа на Crystalwaterbg.com!