Как да поръчам

КАК ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА?

1. Клиентът може да прави поръчка на Сайта чрез добавянето на предлаганите стоки и услуги в количката за покупки, следвайки указанията и стъпките в Сайта, за да завърши и изпрати поръчката.

2. Завършвайки своята поръчка, Клиентът се съгласява, че цялата предоставена информация, необходима в процеса на закупуване е вярна и пълна в момента на извършване на поръчката.

3. Незавършените поръчки не водят до регистриране на поръчка.

4. Стоките и услугите са достъпни в рамките на стоковите наличности и могат да бъдат потвърдени или отказани в зависимост от наличностите.

5. Наличността на всеки продукт е обозначенана Сайта. Савио ЕООД | Crystal Water&Air си запазва правото наличността и сроковете на доставка да се доуточняват по телефона или e-mail, в момента на обработка на поръчката.

6. Савио ЕООД | Crystal Water bg не носи отговорност за спазване на сроковете на доставка за продуктите, които са обозначени, че са с доставка само чрез поръчка и не са налични на склад.

7. До момента на доставката Продавачът може да откаже да изпълни частично и/или изцяло направена поръчка, когато доставката се окаже невъзможна по обективни причини, като предварително уведоми за това Клиента. В такива случаи Продавачът е длъжен да възстанови платените от Клиента суми, ако има такива, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за същия, след което договорът се счита прекратен и страните по него нямат други задължения една към друга.

8. С изпращането на поръчката Клиентът дава право на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка.

9. В случай, че се наложи промяна в сроковете за доставка или в съдържанието на направена поръчка или в други условия по договора, представител на Савио ЕООД | Crystal Water&Air уведомява Клиента по телефон или e-mail. В такъв случай Клиентът има право да се откаже от договора или да потвърди поръчката. И в двата случая Продавачът не носи отговорност за вреди извън отговорността за връщане на заплатените суми.

10. Извън случаите по предходната точка Клиентът може да откаже направена поръчка до момента на доставката на стоката. Това може да стане през личния Акаунт от момента на регистрация на поръчката до започването на изпълнението ѝ, на телефони: +359 2 962 2305, +359 2 9622306, +359 88 928 3724, +359 888 636 096 или на електронна поща адрес: [email protected] В тези случаи Продавачът възстановява изцяло заплатените от Клиента суми, ако има такива, по същия начин, по който е извършено плащането, без разноски за Клиента. Клиентът не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи и договорът се счита за развален.