Политиката за Поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Сайтът crystalwaterbg.com (Сайтът) е онлайн магазин за продажба на системи, оборудване и филтри за пречистване на вода, като предоставя възможност за онлайн пазаруване на продукти от посочените категории. На Сайтът се предлагат и услуги по отдаване под нам на системи за пречистване на вода и се извършват и и консултации чрез провеждане на разговор по телефона с консултант. Тези услуги са свързани с обработката на различен вид лични данни на потребителя – физическо лице, използвани за различни цели, които са уредени в настоящата политика.

Определения

1. Под лични данни в настоящата политика се има предвид смисъла на този термин, дефиниран в чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Регламентът) и означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

2. Термините физическо лице, поръчващ, потребител, титуляр на лични данни, субект на лични данни и клиент, използвани в настоящата политика, са използвани в смисъл на физическо лице, което е субект на лични данни по смисъла на Регламента.

3. Администратор на личните данни, обработвани във връзка с поръчки и доставки чрез Сайта e Савио ЕООД, ЕИК: 831278075, със седалище и адрес на управление: гр.София 1700, ул.Пъстър свят №11а.
Длъжностното лице за защита на данни отговаря на всички въпроси на потребители относно обработката и защитата на личните им данни. Всеки потребител на Сайта да се свърже с него на следния e-mail адрес: [email protected]
Субекти на данни, чиито данни могат да бъдат обработвани са само физически лица – потребители или представители на юридически лица за целите на поръчка и покупка на продукти от Сайта.

Защита на личните данни

С цел защита от неправомерен достъп и разпространение на личните данни на наши клиенти и контрагенти, Савио ЕООД | Crystal Water&Air  съхранява тези данни на специализирани сървъри с ограничен физически достъп, като допълнително се използват различни методи за криптиране на данните и ограничаване на дистанционния достъп до базата данни с тях, а служителите, имащи достъп и обработващи лични данни,се свързват с нея посредством уникални идентификатори.

Савио ЕООД | Crystal Water&Air не събира, не разпространява и не съхранява всякакви данни, свързани с банкови карти, пароли и CVV2/CVC2 данни, получени в резултат на осъществяване на транзакции през виртуалния ПОС терминал, използван на Сайта. 

1. Видовете лични данни, които Савио ЕООД | Crystal Water&Air  обработва.

На договорно и преддоговорно основание за целите на обработване на заявка и доставка съгласно Закона за защита на потребителите и Общите условия на Сайта:
1.1. Данни за профила
 Име и фамилия;
 Адрес за доставка;
 Телефон за връзка;
 E-mail адрес;
 IP адрес;
1.2. Данни за плащане
·         Данни за банкова сметка: титуляр, IBAN, банка;
·         На законово основание, когато за осъществяване на плащането се изисква издаването на счетоводен документ.
·         Савио ЕООД не съхранява данни за банкови карти и CVV2/CVC2 данни.
1.3. Данни за фактуриране
·         Трите имена на поръчващия, когато е физическо лице или на неговия представител, когато поръчващият е юридическо лице, МОЛ, лице за контакт;
·         ЕГН/ЛНЧ съгласно изискванията на данъчното законодателство за съставянето на счетоводни документи;
1.4. Данни за връзка с потребителя
·         Име и фамилия;
·         Телефонен номер;
·         E-mail адрес,
·         При техническо съдействие във връзка със затруднения с ползването на Сайта, но само след изрично изразено от страна на клиента съгласие, предоставено в писмена форма
1.5. Данни за профила в Сайта
·         Потребителско име;
·         Парола;
·         Телефонен номер;
·         E-mail адрес;
·         Всички останали данни, съдържащи се в Профила.
1.6. Статистически данни
·         Статистическа информация за общия брой посещения на Сайта, изпълнени доставки, приети запитвания за оферти и оплаквания, събирани и анализирани с цел подобряване на предоставяните от Савио ЕООД | Crystal Water&Air  услуги и продукти;
1.7. Политика за употреба на бисквитките на www.crystalwaterbg.com
 ·         Савио ЕООД | Crystal Water&Air събира информация, която може да включва лични данни, от браузъра (Internet explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome и др.) на посетителите на Сайта. За събирането на тази информация се използват различни методи, включително бисквитки и пиксел тагове, която информация може да включва IP адрес, уникален идентификатор на бисквитка, информация на бисквитка и информация относно това дали браузърът ви позволява използването на определени възможности и добавки, уникален идентификатор на устройството (HWID) вид, държава, вид на браузъра и езикови настройки, операционна система и системни настройки, държава и часова зона, предишни посещавани уеб страници, информация относно взаимодействието на потребителя със Сайта като покупки и предпочитания, начин и скорост на клик (избор), час на влизане и референтни адреси.
·         Бисквитката е файл с малки размери, специален текст, често кодиран, изпратен от сървъра към уеб браузър и след това изпратен обратно (без промяна) от браузъра всеки път, когато има достъп до този сървър. Бисквитката е инсталирана по искане, издадено от уеб сървъра на даден браузър (напр. Internet Explorer, Chrome, Mozilla) и е напълно "пасивна" (не съдържа софтуерни програми, вируси или spyware и не може да има достъп до информацията на устройството на Потребителя). Бисквитките се използват за идентификация, както и за проследяване поведението на потребителите; типичните приложения са проучване на потребителските предпочитания и изпълнение на системата "Checkout". Тези файлове позволяват да се познае устройството на потребителя и да се представи съдържанието на Сайта по съответен начин, адаптиран към предпочитанията на потребителите. Бисквитките предоставят на потребителите приятно изживяване при сърфиране за осигуряване на комфортни услуги за потребителите: например - предпочитания за онлайн поверителност и история на пазаруване. Също така, се използват в приготвянето на анонимни, обобщени статистически данни, които помагат да се разбере как потребителите ползват Сайта, което позволява подобряване на структурата и съдържанието, но с изключение на личното идентифициране на потребителя.
·         Савио ЕООД | Crystal Water&Air  използва два вида бисквитки: на сесия и фиксирани (временни файлове, които остават в устройството на потребителя до приключване на сесията или затваряне на приложението/уеб браузъра). Фиксираните файлове остават на устройството на потребителя за известен период в зависимост от настройките за използване на бисквитките или докато бъдат изтрити ръчно от потребителя.
·         Бисквитките също така позволяват на Савио ЕООД | Crystal Water&Air  да анализира поведението на потребителите в Сайта с цел подобряване функционалностите и скоростта му. Всеки потребител може да промени настройките си за бисквитки по всяко време, като използва настройките за бисквитки на браузъра на своето устройство.
2. Цели на обработката на лични данни.
2.1. Данни за Профила за целите на:
·         Обработка на заявки и приемане на поръчки;
·         Изпълнение на договор сключен от разстояние;
·         Доставка чрез куриер до посочения в поръчката или допълнително заявен от поръчващия по телефон или форма за поръчка адрес за доставка;
·         Фактуриране и плащане;
·         Осъществяване на контакт с поръчващия относно направена поръчка и последваща доставка;
·         Изпращане на известия за статуса на доставка и възникнали проблеми с доставка;
·         Предоставяне на гаранционно сервизно обслужване;
·         Проследяване на предишни поръчки на потребителя и техния статус;
2.2. Данни за плащания за целите на:
·         Удостоверяване на постъпили плащания, направени чрез банков превод;
·         Възстановяване на суми (при рекламация или отказ от доставка);
2.3. Данни за фактуриране:
·         Издаване на счетоводен документ (фактура) съдържаща задължителните по закон реквизити, в случай че издаването му е необходимо по закон или изрично се изисква от Поръчващия;
2.4. Данни за потребителя за целите на:
·         Предоставяне на информация за услугите и продуктите, включително информация за поръчки, получаване на сигнали и оплаквания чрез обаждане по телефона;
·         Обработка на постъпили рекламации, жалби, сигнали и искови претенции;
·         Подобряване на обслужването;
2.5. Данни за профила в Сайта за целите на:
·         Оказване на съдействие при управлението на поръчките на клиента и техническо съдействие при затруднения в работата с информацията в неговия профил;
3. Трети лица, на които предоставяме Вашите лични данни:
3.1. Куриерска фирма Еконт Експрес ООД, ЕИК: 117047646, със седалище и адрес на управление: гр.Русе 7000, бул. Славянски №16, осъществяваща доставката продуктите от потвърдените поръчки чрез Сайта.
3.2. Куриерска фирма Спиди  АД, ЕИК: 131371780, със седалище и адрес на управление: гр.София 1138, р-н Младост, бул. Самоковско шосе №2л, Търговски Център Боила, осъществяваща доставката продуктите от потвърдените поръчки чрез Сайта.
3.3. Доставчици на SMS и Viber съобщения за целите на уведомяване за статус на поръчка, доставка или заявка за оферта или сервиз.
3.4. Консултанти в различни сфери за целите на защита на легитимни интереси на Савио ЕООД | Crystal Water bg  по поддържане и подобряване качеството на услугата, отговаряне на законовите изисквания, защита за законни права и интереси в съдебни и административни производства;
3.5. Държавни органи и институции във връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения;
3.6. Свързани с Савио ЕООД | Crystal Water bg  лица във връзка с ползване на споделен технически и човешки ресурси;
3.7. Външни сервизи за извършване на гаранционни и извънгаранционни ремонти, когато е необходимо те да се извършат от тесни специалисти или със специализирана техника, с които Савио ЕООД | Crystal Water bg  не разполага;
3.8. Търговски представители и партньори на Савио ЕООД | Crystal Water&Air  в страната;
4. Личните данни на физически лица се обработват и съхраняват за в следните срокове:
4.1. Данни, обработвани за целите на сключването и изпълнението на договора за покупка от разстояние – предвидените от българското законодателство давностни срокове за предявяването на искове;
4.2. Данни, обработвани за счетоводни цели,  предвидените от българското законодателство ( Закон за счетоводството и ЗДДС).
4.3. Данни, предоставени въз основа на съгласие,  до оттеглянето му чрез писмено заявление, отправено до Савио ЕООД | Crystal Water&Air  на адреса на управление на дружеството или по друг изрично посочен начин, допустим от закона;
След изтичане на посочените по-горе срокове, данните се изтриват и не могат да бъдат възстановени и използвани повече.
Изключение: Данните не се изтриват, но продължават да се обработват само за целите на защита на нашите законни права и интереси или в изпълнение на нашите законови задължения, в случай че към датата на изтичане на посочения срок е налице висящо съдебно, административно и досъдебно производство – до приключването му.
5. Права във връзка с личните данни на физическите лица:
5.1. Право на достъп, включително право на копие на данните в процес на обработка:
По всяко време всяко физическо лице има право да поиска информация относно личните му данни, които Савио ЕООД | Crystal Water&Air  съхранява. Искането се уважава и данните се предоставят след като лицето удостовери самоличността си по подходящ начин;
5.2. Право на коригиране на неточни лични данни:
Всяко физическо лице има право да поиска коригиране на личните му данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни. Това може да се направи през профила му в Сайта или като се обърне към Савио ЕООД | Crystal Water&Air  с писмено искане, след надлежно удостоверяване на неговата самоличност;
5.3. Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“) в следните случаи:
·         При отпадане на необходимостта от обработка;
·         При оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие;
·         При установена незаконосъобразна обработка на данни;
·         При законово задължение за изтриване на данните;
Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи дори и след надлежно удостоверяване на самоличността на субекта на личните данни, в който случай той бива уведомен за това незабавно.
5.4. Право на жалба пред Комисията за защита на личните данни или пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.
Всеки субект на лични данни има право на жалба пред Комисията за защита на лични данни, ако смята че личните му данни се събират, обработват и съхраняват от Савио ЕООД | Crystal Water&Air незаконосъобразно. Жалби се подават на адрес: гр.София 1592, бул. Цветан Лазаров № 2, тел.: +359 2 915 3580; e-mail: [email protected] и на Сайта на Комисията за защита на лични данни  www.cpdp.bg.
6. Промени в политиката за сигурност на данните.
Политиките на Савио ЕООД | Crystal Water&Air  за защита на личните данни на потребителите на Сайта се променят с времето в зависимост от изменението на правната рамка (приложимия закон) и изменение в обстоятелствата. Когато такива промени се наложат, те се публикуват в съответната рубрика на Сайта и всички потребители биват уведомени за тях.